ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ

Производствения цех на ХМ ООД включва цех за маслодобив и рафинерия, склад за съхранение на суровина - слънчогледово семе и склад за първоначално съхранение на кюспе.

СКЛАДОВА БАЗА

През 2010 г. е построена складова база в гр. Плевен, ул. “Северна” 20 с площ 7000 кв.м., в чийто двор се намира офис сграда и автокантар - 60 тона. Складовата база има 2 плоски склада за съхранение на слънчоглед. Там се намира и участъкът за производство на екобрикети, които се получават чрез пресоване на слънчогледова люспа и представляват екологично гориво за отопление. Капацитетните възможности са преработка на 10000 т слънчогледово семе и 3000 т рафинирано масло. Персоналът, зает с производството, се състои от около 30 човека.

ISO
СТАНДАРТ

Фирмата е сертифицирана по ISO 90001:2000 и НАССР система за безопасност и качество на храната. Има издадено удостоверение от ОДБХ с регистрационен N:5030007 за добив, рафиниране и бутилиране на растителни масла.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

Производството на рафинираното слънчогледово масло се осъществява чрез:
1. Пресоване на маслодайните семена и получаване на сурово / нерафинирано / масло и кюспе/експелер/
2. Рафиниране на сурово/нерафинирано/ масло.

почистване на семена
Почистване
на семена

Почистването на семената се извършва чрез пресяване през система от сита с различна големина на отворите и чрез продухването им с въздух. Този процес се извършва от почистваща машина.

почистване на семена
Олющване на
семена

Олющване на семената се извършва чрез еднократен удар в метална повърхност с комбинация от лющачен агрегат, ситова аспирационна система и стоманена рамка. Този процес се извършва на почистващо-лющачна машина.

почистване на семена
Влаготермична
обработка

Влаготермичната обработка на мливото е съществен процес при маслодобиването. Същността на този процес се изразява в едновременното действие на водата и температурата върху смляната слънчогледова маса / мливото. Влаготермичната обработка се провежда в устройства с непрекъснато действие - хоризонтални пекачи.

почистване на семена
Пресоване на
семената

Пресоването се извършва чрез притискане на смляния и изстискан материал в твърди ситови повърхнини с цел да се извлече максимално количество масло. Извличането на маслото става в шнекови преси . Добитият материал е сурово/ нерафинирано / олио и експелер / кюспе/. Суровото пресово олио изтича по улей и след това чрез система от тръби и помпи се съхранява в цистерни. Кюспето чрез шнек се транспортира за съхранение в склад.

Рафинирането на добитите сурови масла включва следните процеси:
Филтрирането е механичен начин за пречистване на растителното масло чрез прекарване на маслото под налягане през филтър с порьозна стена. Маслото минава през филтриращата тъкан, а утайката се задържа от нея.
Хидратирането е химически процес, при който молекулата на водата се свързва с молекулите на някои немаслени съставки на маслото/фосфатиди, белтъци, лецин/. При определени условия тези съставки се утаяват . Освободените белтъци не преминават в маслото,а се утаяват, увличайки и хидратираните фосфатиди.Хидратацията се извиршва в съд, наречен хидрататор.
Неутрализацията е процес, при който се отстраняват мастните киселини, останали в маслото. Неутрализираното олиото се прехвърля съд – изсушител.
Изсушаването на маслата става под вакуум.
Вентиризацията е процес на охлаждане на маслото в хладилна камера.
Филтруване на маслото се извършва след охлаждането му през рамков филтър под вакуум. Филтруваното масло се събира в съд преди процеса обезмирисяване.
Обезмирисяването се състои в извличане на миризмите и вкусовите вещества, съдържащи се в маслата, Степента на обезмирисяване се определя органолептично.
Охлаждане на маслата се извършва в апарат за периодично действие и се охлажда.
Полирфилтруване се извършва след охлаждане на обезмирисеното масло под вакуум през шихтов филтър.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Суровото слънчогледовото масло се съхранява в чисти цистерни, херметически затворени.Срок на годност макс. 6 месеца от датата на производство.Рафинираното слънчогледово масло също се съхранява в чисти и херметични затворени цистерни . Срок на годност на рафинирано слънчогледово олио е една година от датата на производство. Транспортът на наливното рафинирано масло се извършва в цистерни на клиента. Транспортната фирма трябва да притежава разрешение от Агенция по безопасност на храните за превоз на наливно слънчогледово масло за хранителни цели, което да се представя при всяка покупка от фирма„ ХМ” ООД.

ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1. Входящият контрол на суровините се извършва от упълномощено за цеха лице за всяка партида.
Отразяват се качествени показатели: влага, примеси и масленост на суровината. Правят се микологични и токсични анализи за наличие на афлатоксини и пестициди.

2. Сурови /нерафинирани/слънчогледови масла:
Следи се за % на киселинност и утайка
Предназначено е за по- нататъшна преработка - за рафиниране

3. Рафинирано масло
Рафинираното слънчогледово масло е получено чрез механично и физико-химично пречистване на суровото/нерафинирано/ масло.
В производствения цех на фирма“ХМ“ООД се произвежда висококачествено рафинирано слънчогледово масло с много добри качествени показатели.На всеки етап от технологичния процес на рафиниране се следи и контролира качеството на готовия продукт.За всяка партида се издава анализен сертификат и декларация за съответствие на качеството на рафинираното от фирмата масло.

НАШИТЕ УСЛУГИ